Vedtægter

Hunstrup-Østerild-Sennels Gymnastik & Ungdomsforening

 

§ 1

Foreningens navn er HØSGU.                                                                         

Forkortelsen står for Hunstrup, Østerild & Sennels Gymnastik- og Ungdomsforening. Foreningen er hjemmehørende i Thisted Kommune.

 

§ 2

HØSGU har til formål, ud fra det frivillige foreningsarbejde ved gymnastik, folkedans og andet kulturelt virke, at fremme den folkelige oplysning.

 

§ 3

Foreningen bør være medlem af de for arbejdet nødvendige organisationer.

 

§ 4

Som medlemmer optages enhver, som vil respektere foreningens vedtægter.

 

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og afholdes ordinært hvert år i første kvartal. Indvarsling sker gennem bekendtgørelse på foreningens hjemmeside, og/eller i dagspressen (Thisted Dagblad og/eller en ugeavis) med senest 14 dages varsel. Indsendte forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal. Det samme er gældende for en ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det påkrævet eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begæring herom. Den skal indvarsles som den ordinære generalforsamling.

 

§ 6

Ændringer af vedtægter kan foretages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, stemmer herfor.

 

§ 7

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges for 2 år. 3 medlemmer afgår på lige år og 3 afgår på ulige år. Endvidere vælges 1 revisor for 2 år (vælges i ulige år). Ved valg første gang, foretages lodtrækning for alle. Endvidere vælges minimum 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. Ved stemmelighed tæller formandens stemme for to.

                                                   

§ 8

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Dog kan det vælges, at have en kasserer tilknyttet uden for bestyrelsen.

 

§ 9

Stemmeberettiget på generalforsamlingen, er alle medlemmer, der er fyldt 14 år, og valgbar er alle, der er fyldt 16 år. Dog skal formanden, kassereren samt revisoren være myndige.

 

§ 10

Generalforsamlingen skal indeholde følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent og stemmetællere

  • Aflæggelse af beretning

  • Forelæggelse af revideret regnskab

  • Indkomne forslag

  • Valg af bestyrelse og suppleanter

  • Valg af revisor – (kun i ulige år)

  • Eventuelt

 

§ 11

Formanden og kassereren kan tegne foreningen. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 12

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Sekretæren fører forhandlingsprotokol, og kassereren fører regnskabet, der i revideret stand skal forelægges ved den årlige generalforsamling.

 

§ 13

Bestyrelsen er bemyndiget til, hvis et medlem er til skade for foreningens virke, eller på anden måde gør sig uværdig til medlemskab, at forlange det pågældende medlem udelukket fra foreningen. Det eller de medlem(mer) kan få dets (deres) sag forelagt på den førstkommende generalforsamling.

§ 14

Foreningens opløsning kan kun ske ved vedtagelse af to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, og kan kun vedtages hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor. 

Ved opløsning af foreningen tildeles foreningens redskaber den hal de på det givne tidpunkt befinder sig i og evt. overskud doneres til Foreningen Danske Hospitalsklovne.

Hvis foreningen evt. deles i flere afdelinger fordeles redskaber og aktiver til de herunder nystartede foreninger. 


 

Disse vedtægter erstatter pr. 18. februar 2020, de på afholdt generalforsamling d. 25. februar 2015 vedtagne vedtægter for HØSGU.


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
HØSGU | Falsbjergvej 12 | 7700 Thisted | Tlf.: +45 51 21 58 08